Jubileusz Biblioteki

Rok 2008 dla łukowskiej biblioteki był Rokiem Obchodów 100 – lecia placówki. Patronat Honorowy nad obchodami sprawował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Rok Jubileuszowy był bogaty programowo w różnorodne formy upowszechniania wiedzy o Łukowskiej Bibliotece adresowane do czytelników i bibliotekarzy. Dzieci i młodzież zaproszono do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym p.h „Ilustrujemy powieści Henryka Sienkiewicza”. Dla czytelników z różnych grup wiekowych przewidziano Czytelniczo – Prasowy Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu i bibliotece jego imienia. Osoby związane i zainteresowane bibliotekarstwem uczestniczyły w konferencji „Biblioteki publiczne powiatu łukowskiego”. Przygotowano również wystawę objazdową pod takim samym tytułem jak konferencja, którą prezentowano w Galerii Prowizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury, w siedzibie jubilatki – Miejskiej Bibliotece Publicznej, Bibliotece Pedagogicznej, bibliotekach gminnych.

Celem konferencji i wystawy było ukazanie dorobku bibliotek gminnych naszego powiatu w stulecie powstania pierwszej – łukowskiej placówki. Z okazji Jubileuszu przygotowano jeszcze dwie wystawy: „Najstarsze zbiory regionalne biblioteki” i „Od Jubileuszu do Jubileuszu – działalność biblioteki w obiektywie w latach 2003 – 2008”

Uroczystość kończąca rok obchodów odbyła się 15 grudnia 2008 roku w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Poprzedziła ją msza święta odprawiona w niedzielę 14 grudnia w intencji byłych i obecnych pracowników biblioteki w Kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łukowie. Pracownicy biblioteki zapalili znicze na grobach bibliotekarek pochowanych na łukowskim cmentarzu.

W dniu Jubileuszu podejmowano wielu znakomitych Gości. Przybyli przedstawiciele władz samorządowych województwa lubelskiego:

Waldemar Podsiadły – Pełnomocnik Wojewody
Jacek Czerniak – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego
Mirosław Korbut – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Władze lokalne reprezentowali:

Zbigniew Zemło – Burmistrz Miasta
Henryk Lipiec – Wicestarosta powiatu
radni miejscy i powiatowi.

Oprócz władz wojewódzkich i lokalnych uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – Zofia Ciuruś wraz z pracownikami, dyrektorzy bibliotek sąsiedzkich, dyrektorzy i pracownicy Gminnych Bibliotek Publicznych, emerytowani bibliotekarze z terenu powiatu łukowskiego, bibliotekarze szkolni, współpracujący z biblioteką nauczyciele i regionaliści, dyrektorzy instytucji kultury i szkół, prezesi przedsiębiorstw, przedstawiciele zakładów pracy z terenu Łukowa i powiatu łukowskiego. Nie zabrakło Czytelników, Przyjaciół Biblioteki, przedstawicieli prasy, radia i telewizji, sponsorów jubileuszu.

W oficjalnej części uroczystości pracownicy biblioteki przedstawili prezentację multimedialną ukazującą historię placówki od początku powstania do współczesności. Ukazano najistotniejsze fakty z życia biblioteki: sylwetki bibliotekarzy, zmiany lokali, powstanie filii. Jubileusz był przede wszystkim okazją do uhonorowania Biblioteki jako instytucji, która otrzymała następujące odznaki i medale:

* Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

* Medal Wojewody Lubelskiego za wieloletnią popularyzację słowa pisanego, szeroką działalność kulturotwórczą w regionie oraz długoletnią działalność edukacyjną na rzecz mieszkańców miasta i powiatu łukowskiego;

* Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego przyznany przez Marszałka Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla rozwoju województwa lubelskiego;

* Nagroda „Łukowskiego Złotego Niedźwiedzia” w uznaniu zasług dla miasta Łuków przyznana przez Burmistrza Miasta.

Ponadto Biblioteka otrzymała listy gratulacyjne, min. od: Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Burmistrza Miasta Łuków, Dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, zaprzyjaźnionych bibliotek i instytucji.

Wyróżniający się w pracy bibliotekarze otrzymali:

Dyplom Wojewody:
Barbara Gajda – pracownik biblioteki w Dąbiu,
Maria Ponikowska – kierownik Filii nr 3 MBP w Łukowie,
Ewa Wiśnicka – dyrektor MBP w Łukowie.

Dyplom Marszałka:
Jolanta Kozłowicz, Elżbieta Ławecka, Renata Zienkiewicz – bibliotekarki MBP.

Prowadząca uroczystość jubileuszową dyrektor biblioteki podkreśliła ważną rolę jaką pełnią w niej czytelnicy bez których nie sposób mówić o istnieniu Książnicy. Zaproszonym najwierniejszym czytelnikom Starosta i Burmistrz wręczyli podziękowania i symboliczne nagrody książkowe.

Zwyczajem każdego Jubileuszu jest udzielenie głosu zaproszonym gościom. Treść listów gratulacyjnych, okolicznościowych adresów i życzeń zawierała wyrazy szerokiego uznania dla działalności Łukowskiej Biblioteki zarówno w przeszłości jak i współcześnie, były kwiaty i upominki. Jubileusz był szczególną okazją do naładowania akumulatorów do dalszej pracy przez bibliotekarzy. Jak wspomniałam okolicznościowe adresy i przemówienia zawierały wiele ciepłych i prawdziwych słów o zawodzie bibliotekarza – słów, które słyszymy tylko od święta. Dyrektor WBP w Lublinie- Zofia Ciuruś gratulując dobrej organizacji uroczystości zwróciła uwagę na fakt, iż doceniono rolę poprzedników – dyrektorów, bibliotekarzy. Mamy świadomość, że dzięki tym co w różnych czasach i warunkach tworzyli bibliotekę przed nami, my dziś mogliśmy organizować Jubileusz 100-lecia cenionej instytucji kultury.

Po życzeniach i gratulacjach wysłuchano pięknego koncertu w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Łukowie, wystąpiły dzieci z Zespołu Regionalnego „Kropelki Rosy”.

Po oficjalnej części uroczystości zaproszono wszystkich do biblioteki. Tu przy okolicznościowym toaście i jubileuszowym torcie odżyły wspomnienia, rozmawiali ze sobą ludzie, którzy nie widzieli się niejednokrotnie kilka lat.

Goście uczestniczący w uroczystości jubileuszowej otrzymali kalendarium, zawierające najistotniejsze wydarzenia z dziejów biblioteki wzbogacone portretami założycielek, które wykonała Agnieszka Rusinek oraz okolicznościowy exilibris autorstwa Kazimierza Babkiewicza.

W roku obchodów 100 – lecia Łukowskiej Biblioteki placówka częściowo zyskała estetyczne oblicze. Władze miasta i powiatu przeznaczyły środki na remont – wystarczyło na wymianę centralnego ogrzewania w całym budynku i przeprowadzenie remontu parteru.

Organizacja jubileuszu wymagała wiele wysiłku i samozaparcia, zwłaszcza ze względu na wspomniany remont , ale pokazała siłę zespołu pracowniczego. Jubileusz jeszcze bardziej zgrał i umocnił nasz bibliotekarski zespół. Pracowity Rok Jubileuszowy minął, przed bibliotekarzami kolejne wyzwania…….

Ewa Wiśnicka 

Prezentacja przygotowana na Jubileusz 100 lecia Łukowskiej Bilbioteki

 

Skip to content